ΟΡΑΜΑ | ΣΚΟΠΟΙ | ΣΤΟΧΟΙΟ σκοπός της εταιρείας προσβλέπει:
1. Στην βελτιστοποίηση της ζωής των Κατοίκων του Νομού Κορινθίας
2. Στην εφαρμογή μεθόδων και μέσων που θα βοηθήσουν στην αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη.
3. Στην αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Νομού Κορινθίας, με σεβασμό στο περιβάλλον.
4. Στην εξασφάλιση των πολιτών μίας σταθερά βελτιωμένης ζωής με κοινωνική δικαιοσύνη.
5. Στην εφαρμογή σύγχρονων γνώσεων , μέσων και μεθόδων, ώστε όλοι οι Κορίνθιοι να απολαμβάνουν με αξιοπρέπεια και χωρίς αποκλεισμούς, ίσες ευκαιρίες.
6. Στη συμμετοχή όλων των κατοίκων στην κοινή προσπάθεια αλλά και στην απολαβή του παραγόμενου πλούτου , οποιασδήποτε μορφής ( υλικού – πνευματικού )
7. Στην εξασφάλιση συνθηκών ώστε η πρόοδος του τόπου να είναι σταθερή και διαχρονικά συνεχώς βελτιούμενη
8. Στη μεγιστοποίηση της ποσότητας και στην παράλληλη βελτιστοποίηση της ποιότητας όλων των προϊόντων του Νομού Κορινθίας, ( υλικών, άυλων και πνευματικών ) , με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού “brand name” γύρω από τα προϊόντα του νομού Κορινθίας και την εξασφάλιση ισχυρής ανταγωνιστικότητας.
9. Στη βελτίωση του τρόπου σκέψης και στον εκσυγχρονισμό του τρόπου δράσης των κατοίκων του Ν. Κορινθίας
10. Η ανάδειξη του Νομού Κορινθίας σε κυρίαρχο τουριστικό τόπο στην Ελλάδα και στον κόσμο.
11. Στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του Νομού Κορινθίας, και στη μεγιστοποίηση προσέλευσης τουριστών από όλον τον κόσμο
12. Στη μεγιστοποίηση του πλούτου του Νομού Κορινθίας
13. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
14. Στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών χώρων.
15. Στη μετατροπή του Νομού Κορινθίας σε ελκυστικό τόπο εργασίας και διαμονής νέων από όλη την Ελλάδα, με σκοπό την εργασία.
16. Στην οικοπροστασία της περιοχής και στην οικο-ανάπτυξη πρωτίστως στο Νομό Κορινθίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή με στόχο τις πράσινες πόλεις, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών, και την βελτίωση περιβαλλοντικών υποδομών.
17. Στην δημιουργία υγιών σχέσεων παραγωγής και εμπορίου
18. Στη δημιουργία επιχειρηματικών διαύλων επικοινωνίας με το εξωτερικό
19. Στην πανελλαδική αλλά και παγκόσμια αναγνώριση του Νομού Κορινθίας, ως Τουριστικό Προορισμό πρότυπο, ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του πολιτισμού και της πολιτισμικής του κληρονομιάς.