ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Κορινθιακό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης»

ΚΟ.Ι.Τ.Α.

 


        Στην Κορινθία, στην περιοχή Άσσος, και οδό Π. Σοφικίτη 1, με τ.κ.: 20006, σήμερα 6-2-2019 οι εδώ συμβαλλόμενοι:


........................................................


συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα:

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  | ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

    Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Κορινθιακό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας µή κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση «Local youth Organization, for the development Of Korinthia (L.O.O.K.)”. Χάριν συντομίας η εταιρία μπορεί να αναφέρεται και µε τον διακριτικό τίτλο «KO.I.T.A.» ή « ΚΟΙΤΑ».

ΑΡΘΡΟ 2Ο | ΈΔΡΑ

    Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορινθίων, του Νομού Κορινθίας, και συγκεκριμένα σε γραφεία στην οδό Π. Σοφικίτη 1, με Τ.Κ. 20006. Όμως η διεύθυνση μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3Ο | ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

    Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, και προσβλέπει κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στα κάτωθι:

1.    Στην βελτιστοποίηση της ζωής των Κατοίκων του Νομού Κορινθίας

2.    Στην εφαρμογή μεθόδων και μέσων που θα βοηθήσουν στην αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη.

3.    Στην αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Νομού Κορινθίας, με σεβασμό στο περιβάλλον.

4.    Στην εξασφάλιση των πολιτών μίας σταθερά βελτιωμένης ζωής με κοινωνική δικαιοσύνη.

5.    Στην εφαρμογή σύγχρονων γνώσεων , μέσων και μεθόδων, ώστε όλοι οι Κορίνθιοι να απολαμβάνουν με αξιοπρέπεια και χωρίς αποκλεισμούς, ίσες ευκαιρίες.

6.    Στη συμμετοχή όλων των κατοίκων στην κοινή προσπάθεια αλλά και στην απολαβή του παραγόμενου πλούτου , οποιασδήποτε μορφής ( υλικού – πνευματικού )

7.    Στην εξασφάλιση συνθηκών ώστε η πρόοδος του τόπου να είναι σταθερή και διαχρονικά συνεχώς βελτιούμενη

8.    Στη μεγιστοποίηση της ποσότητας και στην παράλληλη βελτιστοποίηση της ποιότητας όλων των προϊόντων του Νομού Κορινθίας, ( υλικών, άυλων και πνευματικών ) , με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού “brand name” γύρω από τα προϊόντα του νομού Κορινθίας και την εξασφάλιση ισχυρής ανταγωνιστικότητας.

9.    Στη βελτίωση του τρόπου σκέψης και στον εκσυγχρονισμό του τρόπου δράσης των κατοίκων του Ν. Κορινθίας

10.    Η ανάδειξη του Νομού Κορινθίας σε κυρίαρχο τουριστικό τόπο στην Ελλάδα και στον κόσμο.

11.    Στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του Νομού Κορινθίας, και στη μεγιστοποίηση προσέλευσης τουριστών από όλον τον κόσμο

12.    Στη μεγιστοποίηση του πλούτου του Νομού Κορινθίας

13.    Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

14.    Στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών χώρων.

15.    Στη μετατροπή του Νομού Κορινθίας σε ελκυστικό τόπο εργασίας και διαμονής νέων από όλη την Ελλάδα, με σκοπό την εργασία.

16.    Στην οικοπροστασία της περιοχής και στην οικο-ανάπτυξη πρωτίστως στο Νομό Κορινθίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή με στόχο τις πράσινες πόλεις, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών, και την βελτίωση περιβαλλοντικών υποδομών.

17.    Στην δημιουργία υγιών σχέσεων παραγωγής και εμπορίου 

18.    Στη δημιουργία επιχειρηματικών διαύλων επικοινωνίας με το εξωτερικό 

19.    Στην πανελλαδική αλλά και παγκόσμια αναγνώριση του Νομού Κορινθίας, ως Τουριστικό Προορισμό πρότυπο, ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του πολιτισμού και της πολιτισμικής του κληρονομιάς. 


ΑΡΘΡΟ 3Ο | ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

•    Το Ινστιτούτο θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ ΟΤΑ, ιδιωτών, εταιριών δημοσίων και ΣΔΙΤ, συλλόγων και οργανώσεων κλπ.. , ώστε από κοινού να υλοποιούν δράσεις κινητοποίησης ανθρώπινων πόρων και δημιουργίας ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης. 

•    Η σοβαρή και σε βάθος μελέτη του φυσικού , γεωγραφικού , πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου του Ν. Κορινθίας.

•    Η εφαρμογή σύγχρονων γνώσεων, ιδεών και μέσων για τη δημιουργία μιας δυναμικής  υγιούς και ανταγωνιστικής εξέλιξης, η οποία προϋποθέτει την αναγκαία και απαραίτητη συμμετοχή , κατά κύριο λόγο, των νέων του νομού μας. 

•    Η ενεργή συμμετοχή των νέων στις δράσεις και στις αποφάσεις του Ινστιτούτου , είναι εγγύηση για τη γρήγορη ανάκαμψη , και την ανέλιξη του Νομού Κορινθίας, με δεδομένη την αξιοποίηση της εμπειρίας των ειδικών και των μεγαλυτέρων.  

•    Η μελέτη των ιδιαίτερων γεωγραφικών, εδαφολογικών και κλιματολογικών χαρακτηριστικών του Νομού και η παραγωγική αξιοποίησή τους. 

•    Η Διάχυση των σύγχρονων γνώσεων και των σύγχρονων πρακτικών και μέσων ώστε όλοι οι Κορίνθιοι να γίνουν σύμμαχοι στην κοινή προσπάθεια αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που έχει ο Νομός Κορινθίας.

•    Η Υπόδειξη των τρόπων και των μέσων ώστε τα προϊόντα και  οι υπηρεσίες να είναι ιδιαίτερης ποιότητας και ξεχωριστής ανταγωνιστικότητας.

•    Η προβολή των τοπικών προϊόντων πανελλαδικά και παγκόσμια ώστε σύντομα να γίνει ο Νομός Κορινθίας παράδειγμα προς μίμηση.

•    Η διοργάνωση Κορινθιακών αγώνων γνώσης των νέων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική τους συνείδηση, με αγάπη και φροντίδα για τον τόπο, αλλά και να αντιληφθούν τις αμέτρητες δυνατότητες που έχει να μας προσφέρει η οικολογική εκμετάλλευση του τόπου μέσα από δραστηριότητες γεωργικές και πολιτιστικές, και η ανάδειξή του σε τόπο προσέλκυσης τουριστών.

•    Η συνεργασία με φορείς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων, στους παραπάνω τομείς, με τελικό  σκοπό την ανάπτυξη της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας.

•    Οι κοινές προσπάθειες, η συνεργασία, η ομοσπονδοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων.

•    Η οικοδιαχείριση και η οικοανάπτυξη της Κορινθίας, αλλά και η ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς. 

•    Η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών και δυνατοτήτων τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με το σχεδιασμό μελετών.

•    Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος.

•    Η προώθηση μελετών σχετικά με την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα οικολογικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του ιατρικού τουρισμού, του ιαματικού, των οικοπάρκων, των κατασκηνώσεων κ.λπ. με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

•    Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

•    Θα συνεισφέρει στην ψηφιοποίηση του οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

•    Θα οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις.

•    Η ένωση και δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών διάδοσης της υγιεινής διατροφής και προώθησης των βιολογικών Κορινθιακών προϊόντων στις διατροφικές συνήθειες. 

•    Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, αλλά και της παιδείας. 

•    Για το λόγο αυτό η εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλη στο διαδίκτυο (Portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των προγραμμάτων πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας 

•    Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

•    Η δημιουργία οικοκοινοτήτων στην ύπαιθρο για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και τη φιλοξενία των μελών και φίλων της οργάνωσης στις εγκαταστάσεις της. 

•    Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων, κατασκηνώσεων και αθλητικών κέντρων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων. 

•    Η δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

•    Η ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στο πλαίσιο την Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την Πράσινη και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα. 

•    Η ενθάρρυνση δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

•    Η ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. 

•    Η  αναζήτηση  υλικοτεχνικών  υποδομών  από Δημόσιους Φορείς  και Κοινωνικούς Εταίρους. 

•    Η συμμετοχή της εταιρίας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση  της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης.

•    Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Κορινθία για τη μείωση της φτώχειας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού, καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης. 

•    Η εταιρεία θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

•    Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ κατοίκων της Κορίνθου και των γύρω περιοχών, που ενδιαφέρονται για την προώθηση των επιχειρήσεών τους.

•    Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης ασθενέστερων ομάδων πληθυσμού, όπως πχ.  γυναίκες, νέους και ΑΜΕΑ κλπ..

•    Η πραγματοποίηση επιμορφωτικών ταξιδιών, που θα έχουν στόχο ερευνητικό και επιστημονικό, προωθώντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του Κορινθιακού πολιτισμού και των προϊόντων. 

•    Η προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος.

•    Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των νέων επιστημόνων στην Κορινθία, για την βελτίωση του βιοτικού και αναπτυξιακού της επιπέδου. 

•    Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον τοπικό, στον εθνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο.

•    Η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

•    Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον αγροτικό τομέα , στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής οικονομίας. 

o    Στα πλαίσια αυτά μπορεί:

    Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις. 

    Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.

    Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 

o    Να προβαίνει σε ενέργειες για: 

    Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού. 

    Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρο τον Κορινθιακό χώρο και τις γύρω περιοχές. 

    Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών στόχων αύξησης της ανταγωνιστικότητας. 

    Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων. 

    Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρία δύναται να υποβάλει σχετικά προγράμματα σε αρμόδιους φορείς για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο | ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

•    Οι γνώσεις και μέθοδοι υψηλής απόδοσης

•    Οι ιδέες, τα μέσα, η αποφασιστικότητα και η εντιμότητα είναι η δύναμη των νέων ( ή και αυτών που διατήρησαν την νεότητα ), και η κινητήρια δύναμη μια νέας πορείας του Νομού Κορινθίας.

ΑΡΘΡΟ 5Ο | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

    Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για δέκα (10) χρόνια με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος συμφωνητικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Κορίνθου.  Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 6Ο | ΕΙΣΦΟΡΕΣ

    Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρεία ο καθένας από 20 ευρώ το χρόνο. Οι φίλοι δεν έχουν υποχρέωση χρηματικής εισφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο | ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

    Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρείας είναι: δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων  προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της. 

    Πόροι από την εκπόνηση σχετικών μελετών σχετικών με το αντικείμενο των σκοπών της και από τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, από πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από εκδόσεις.

    Πόροι από ευρωπαϊκά και άλλα κονδύλια και από επιχορηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο  | ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:

Α) η Γενική Συνέλευση των Εταίρων

Β) το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ) Η Επιστημονική Επιτροπή

Δ) Φίλοι και Υποστηρικτές

    Τα όργανα διοίκησης, λειτουργούν σύμφωνα με το καταστατικό, τους κανόνες λειτουργίας, και το  οργανόγραμμα του Ινστιτούτου, το οποίο Διαμορφώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνωμοδότηση της Γ.Σ. και ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8Ο | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

    Εταίρος μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε πρεσβεύει τους σκοπούς του Ινστιτούτο, και λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., έπειτα από την εισφορά της συνδρομής του, όπως ορίζεται στο καταστατικό του Ινστιτούτου. 

    Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον εσωτερικό κανονισμό, στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, η οποία εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και τον πρόεδρό του και αποφασίζει για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

    Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και περιγράφει το γενικό πλαίσιο της εταιρικής δράσης, καθορίζει τις στρατηγικές επίτευξης των σκοπών και στόχων, εκλέγει και ελέγχει το Δ.Σ. με τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Καταστατικού, εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό του Δ.Σ. και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Επίσης, ελέγχει τα οικονομικά της εταιρείας, όταν και όποτε το κρίνει σκόπιμο, εγκρίνει ή όχι την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών που εισηγείται το Δ.Σ., εγκρίνει ή όχι την ίδρυση παραρτημάτων του Ινστιτούτου που εισηγείται το Δ.Σ. Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

    Το ΚΟ.Ι.Τ.Α. εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων με 5 άτομα, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου.

    Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως όποτε κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατόπιν αίτησης των εκπροσώπων του ενός τετάρτου των εταιρικών μεριδίων.

    Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται η Γενική Συνέλευση των εταίρων να ευρίσκεται σε απαρτία. Αυτή επιτυγχάνεται όταν παρίστανται σ’ αυτή τα φυσικά πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, μετά από μια εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων εκπροσώπων των εταιρικών μεριδίων.

    Όλα τα μέλη της γενικής Συνέλευσης των εταίρων ειδοποιούνται για τη σύγκλησή της μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο,  που αποστέλλεται μια εβδομάδα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ως άνω διατύπωση κάμπτεται με την υπογραφή των εταίρων σε σχετικό βιβλίο, ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης της Συνέλευσης.

    Κάθε εταίρος διατηρεί έχει μία ψήφο, ανεξαρτήτως των μεριδίων που κατέχει στο κεφαλαίο της εταιρίας. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται στην σε απαρτία ευρισκόμενη Γενική Συνέλευση, πλην των περιπτώσεων που άλλως ορίζει το παρόν καταστατικό.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει την επιλογή ορκωτού λογιστή, ο οποίος θα ελέγχει, αν και εφόσον απαιτηθεί , την οικονομική διαχείριση της εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων οποτεδήποτε μπορεί να αποφασίσει:

Α) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων εισφορών των εταίρων.

Β) την προσθήκη στους σκοπούς της εταιρείας και άλλων δραστηριοτήτων.

Γ) την τροποποίηση όρων του παρόντος καταστατικού.

Δ) την εισδοχή και την εισφορά νέων εταίρων

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται κατά αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των εταιρικών μεριδίων.

Δικαίωμα ψήφου για το ΔΣ ο εταίρος έχει αν έχει τελέσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν τις εκλογές, πληρώνοντας τη συνδρομή του , όπως ορίζει το παρόν καταστατικό. Η καθυστέρηση της πληρωμής άνω των 45 ημερών, σημαίνει ότι σταματάει από εταίρος και ξεκινάει από την αρχή η θητεία, αν ξαναπληρώσει το αντίτιμο του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 10Ο | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη. Εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια με απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούνται στη σε απαρτία ευρισκόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει στα θέματα ημερήσιας Διάταξης αυτή την εκλογή. 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκτελεστική αρμοδιότητα αναφορικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία της εταιρείας, με αποκλειστικές τακτικές και έκτακτες διαχειριστικές εξουσίες.

    Η διαδικασία ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ο οποίος επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.

    Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου και έκπτωσης ή ανάκλησης από το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το όργανο δύναται να το αντικαταστήσει εντός εξήντα (60) ημερών μέσω σύγκλησης της Γ.Σ. Η θητεία του εν λόγω μέλους διαρκεί όσο και εκείνη του οργάνου.

    Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας δύνανται να παρακολουθούν τη Γ.Σ. των εταίρων και να καταθέτουν τις απόψεις τους για τον προγραμματισμό δράσης της Εταιρείας.

    Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση, το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εταιρικών υποθέσεων και μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Το Δ.Σ. αποτελείται:

Από τον Πρόεδρο – Διαχειριστή της Εταιρείας

Από τον Αντιπρόεδρο

Από το Γραμματέα

Από τον Ταμία

Από ένα τακτικό μέλος

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του.

    Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται το Δ.Σ. να ευρίσκεται σε απαρτία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

    Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται για τη σύγκλησή του, που αποστέλλεται μια εβδομάδα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης,  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω μηνύματος στο κινητό.  Η ως άνω διατύπωση κάμπτεται με την υπογραφή των μελών σε σχετικό βιβλίο, ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης του Δ.Σ..

    Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, το Δ.Σ. επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, μετά από μια εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, μετά από την εκ νέου πληροφόρηση των μελών του, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών του.

    Ο Πρόεδρος συμπεριλαμβανομένων του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία, εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γ.Σ. των εταίρων. 

    Η Κανόνες Υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. ορίζονται από το κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου.

    Σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα ή του Ταμία, είναι δυνατή η προσωρινή άσκηση των καθηκόντων αυτού από άλλο μέλος του Δ.Σ..

    Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του με γραπτή τους αίτηση προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.

    Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα εξάμηνο συνεχώς από τις συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σιωπηρά. Αυτό βεβαιώνεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται από τη Γ.Σ.

    Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση και σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους να υπογράψει, η άρνησή του αναγράφεται στο πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία της εταιρείας, πάντοτε όμως σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων. Ειδικότερα:

    Α) Επεξεργάζεται τον ετήσιο προγραμματισμό της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη σχετική γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής.

    Β) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην Γ.Σ. των εταίρων τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και τον απολογισμό της εταιρείας. Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού.

    Γ) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

    Δ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

    E) Εισηγείται την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στη Γενική Συνέλευση.

    ΣΤ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιστημονικά προγράμματα με άλλα Ινστιτούτα και την ένταξή της σε ευρύτερους σχηματισμούς με παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

    Ζ) Εισηγείται στη Γ.Σ. την ίδρυση παραρτημάτων της Εταιρείας.

    Η) Με πρότασή του και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής επικυρώνει τους κανόνες για την απονομή βραβείων και υποτροφιών.

    Θ) Καθορίζει σε ετήσια βάση τις προϋποθέσεις εγγραφής και συμμετοχής των φίλων και υποστηρικτών της εταιρείας.

    Ι) Επικυρώνει την εγγραφή των φίλων και υποστηρικτών της εταιρείας, είναι υπεύθυνο για την επικαιροποίηση των σχετικών μητρώων και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την απομάκρυνση όσων καταστρατηγούν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς.

    ΙΑ) Είναι υπεύθυνο για τη διαρκή πληροφόρηση φίλων και υποστηρικτών γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας και για τη σύγκληση της γενικής τους συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11Ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχειριστής της εταιρείας, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος:

    Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, έναντι οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει συμβάσεις και δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία.

    Β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

    Γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει σε αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

    Δ) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους.

    Ε) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τα οποία συνυπογράφει με τον Ταμία.

    ΣΤ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές τους.

    Ζ) Εκπροσωπεί την εταιρία σε δημόσιες ομιλίες , παρουσιάσεις, επιστημονικά φόρουμ , συνέδρια, συνεντεύξεις, δημοσιεύματα, ημερίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α., ενώ σε περίπτωση κωλύματος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπηθεί η εταιρία από άλλο μέλος που θα ορίσει αυτός., ή θα εκχωρήσει το από κοινού δικαίωμα εκπροσώπησης με σκοπό την προβολή του έργου του ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 12Ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

    Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, το μέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης:

Α) Μεριμνά για τη σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών του Δ.Σ.

Β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της εταιρείας, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο της εταιρείας. 

Γ) Συμπράττει  με τον Πρόεδρο στη σύνταξη των προσκλήσεων των συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας.

Δ) Τηρεί τα Βιβλία της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έγγραφα και τη σφραγίδα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13Ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

    Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, το μέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης:

    Α) Εισπράττει όλα τα έσοδα της εταιρείας.

    Β) Εκτελεί τις πληρωμές της εταιρείας.

    Γ) Επιβλέπει τα Λογιστικά και Φορολογικά Βιβλία της εταιρείας, τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έχει τη μέριμνα για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό του Ινστιτούτου και γενικά προς οποιονδήποτε τρίτο.

    Δ) Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της εταιρείας προς έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της εταιρείας.

    Ε) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό καθώς και τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 14Ο | ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

    Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της όσο και μετά την εκκαθάριση περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 15Ο | ΦΙΛΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

    Φίλοι της εταιρείας θεωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλουν, μέσω δωρεών υλικών ή/και άυλων αγαθών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στη δημιουργία ή αύξηση των περιουσιακών της στοιχείων ή συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δράσεών της μέσω συνεργασιών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

    Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

    Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Δεν ισχύει ο κανόνας της απαρτίας. Η συνέλευση καταθέτει γνωμοδότηση γύρω από τις δραστηριότητες του εταιρείας.

    Υποστηρικτές της εταιρείας θεωρούνται όσοι συμμετέχουν στις προγραμματισμένες του δραστηριότητες, καταβάλλοντας μια ετήσια συνδρομή η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

    Οι υποστηρικτές πληροφορούνται τακτικά γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας, λαμβάνουν μέρος εάν το θελήσουν και δύνανται να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου.

    Σε ετήσια συνέλευσή τους καταθέτουν τις απόψεις τους γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρίας προς το ΔΣ.

    Η εταιρεία οφείλει να τροφοδοτεί σε φίλους και υποστηρικτές το ενδιαφέρον συμμετοχής στις δραστηριότητες του με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκούς διαλόγου γύρω από τους άξονες της διαρκούς της ανάπτυξης.

    Η απονομή του τίτλου του φίλου ή/και του υποστηρικτή της εταιρείας είναι στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16Ο | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από πρόσωπα με ιδιαίτερη, αναγνωρισμένη επιστημονική δράση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

    Η θητεία των μελών της είναι διετής και ταυτόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται και εκπίπτουν του αξιώματός τους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά τη σύσταση της Επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν πρόεδρο και, εάν κριθεί αναγκαίο, τον απαραίτητο αριθμό υπο-επιτροπών.

    Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί επί του προγράμματος των δραστηριοτήτων της εταιρείας και επί κάθε άλλου θέματος ,σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ.

    Η Επιστημονική Επιτροπή ορίζεται σύμφωνα με το οργανόγραμμα ανάπτυξης της Επιστημονικής Επιτροπής, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργείας του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 17Ο | ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

    Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας θα γίνεται από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η θητεία της είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί. Τα μέλη της δεν δύνανται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18Ο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

    Η επιστημονική εταιρεία μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ιδρύει Παραρτήματα, έδρες, αντιπροσωπείες ή γραφεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη δυνατή προαγωγή των δραστηριοτήτων της.

ΑΡΘΡΟ 19Ο | ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

    Α) Οι εταίροι οφείλουν να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία των σκοπών και στόχων της επιστημονικής εταιρείας.

    Β) Οι εταίροι απαγορεύεται να μεταβιβάζουν με ή χωρίς αντάλλαγμα την εταιρική τους ιδιότητα καθώς τα και εκ της εταιρείας δικαιώματά τους και η εταιρική ιδιότητα δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, εκτός αν αποφασίσει αντίθετα το Διοικητικό Συμβούλιο.

    Γ) Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από το Ινστιτούτου οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει τούτον από το Ινστιτούτο, η σχετική δε απόφαση δημοσιεύεται νόμιμα με το πρακτικό του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. 

    Δ) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου ρυθμίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Ο Κανονισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

    Ε) Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των ¾ του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ) Τα μέλη του Δ.Σ δεν δικαιούνται αμοιβής, παρά μόνον αποζημιώσεις εξόδων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του οργάνου και του Ινστιτούτου, κατόπιν τεκμηρίωσης και εφόσον τα αποθεματικά της εταιρίας το επιτρέπουν. 

    Ζ) Η οποιαδήποτε γνωμοδότηση από φίλους και υποστηρικτές , και την επιστημονική επιτροπή, πέραν των επίσημων συνελεύσεων θα γίνεται δεκτή μόνο γραπτώς, ενυπόγραφα, με γνωστοποίηση σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

    Η) Αποδεδειγμένες συμπεριφορές και στάσεις των εταίρων, των φίλων και των υποστηρικτών που καταστρατηγούν το σκοπό και το όραμα της εταιρίας, θα είναι λόγος διαγραφής του ατόμου από το Ινστιτούτο, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωση, με την πλειοψηφία της Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 20o | ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

    Α) Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. 

Β)     1. Η εταιρεία λύεται :

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εφόσον δεν ανανεωθεί

β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε.

    2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο της λύσης της.

    3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους και να διανείμει σ' αυτούς ό,τι απομένει κατά τον λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής.


    Γ) Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση του Ινστιτούτου αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διαχειριστής της ή άλλο πρόσωπο που θα επιλέξει η Γενική Συνέλευση.

    Δ) Μετά τη διάλυση τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις, εταιρείες, ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η επιλογή του δικαιούχου πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

    Ε) Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης, πτώχευσης ή άλλης μεταβολής της προσωπικής κατάστασης εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών. Οι κληρονόμοι δικαιούνται να λάβουν μόνο την εισφορά του κληρονομούμενου και δεν καθίστανται μέλη του Ινστιτούτου.

    ΣΤ) Η εισδοχή νέων εταίρων μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

ΑΡΘΡΟ 21o | ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

    Η εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης ετήσιου προϋπολογισμού και ετήσιου ισολογισμού και τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και τα βιβλία αυτής βρίσκονται πάντα στη διάθεση των εταίρων. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου αυτού. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 22ο | ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

    Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

    Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας. Τα τυχόν,  πέραν  της  εισφοράς  των  εταίρων,  καθαρά  κέρδη  της  εταιρείας  για  κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ  των  εταίρων αλλά  τοποθετούνται για  την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας. 


    Το παρόν συντάχθηκε σε εννέα όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συμβαλλόμενους εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα (εκ των οποίων δύο από αυτά θα κατατεθούν προς δημοσίευση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Κορίνθου).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

    Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την 20η Νοεμβρίου του 2019, αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη.

Στο Προσωρινό ΔΣ ορίζονται :

Πρόεδρος η Ευαγγελία Αικατερίνη Ποτήρη

Αντιπρόεδρος η Παναγιώτα Σμυρνή

Γραμματέας η Δανάη Μποζίκη

Ταμίας η Έλενα Μαχαίρα

Τακτικό μέλος Γκουργιώτης Αλέξανδρος


ΤΕΛΟΣ


        ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ


.............................................................