ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ


α

Επιστημονικά Υπεύθυνος Τουρισμού

δδ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Περιβάλλοντος

β

Επιστημονικά Υπεύθυνος Εξωστρέφειας

λλ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Πολιτισμού

γγ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Αθλητισμού

κκ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Νέων Μέσων και Τεχνολογίας

φ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Υγείας

ββ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Αριστείας

ττ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ναυτιλίας

ςς

Επιστημονικά Υπεύθυνος Χωροταξίας και Μεταφορών